Foto Simon Moberg

Seger för laxen i Testeboån

Sportfiskarna2016-06-02

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har nu förelagt ägaren av Strömsbro kraftverk i Testeboån, Nilsson Kraft AB, att söka tillstånd enligt miljöbalken. Detta då tillstånd saknas för vattenkraftsproduktion. Kraftverket ska tills dess tillstånd finns även hållas stängt ett dygn under varje vecka från 1 juli till 15 oktober. Syftet är att skydda vildlaxens lekvandring.

– Att Länsstyrelsen nu förelagt ägaren för Strömsbro kraftverk i Testeboån att söka tillstånd för sin kraftutvinning är en stor framgång och ett steg i rätt riktningen mot en miljöanpassad vattenkraft, kommenterar Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation.

Organisationerna Älvräddarna och Sportfiskarna har båda varit starkt engagerade i skyddandet av Testeboån och dess fiskbestånd. Sportfiskarna har under de senaste åren blivit allt mer involverade i fiskevårdsarbetet i Testeboån och har genom dialog försökt påverka kraftverksägaren att frivilligt, mot marknadsmässig kompensation, stänga kraftverket ett dygn i veckan och släppa hela flödet i fiskvägen.Tidigare i år avböjde dock kraftverksägaren Sportfiskarnas erbjudande om sådan ersättning. Då dialog inte gav önskvärt resultat uppmärksammade istället Älvräddarna Länsstyrelsen på att kraftverket saknade tillstånd för kraftutvinning.

– Vildlaxbeståndet i Testeboån befinner sig i ett mycket känsligt uppbyggnadsskede då det är nödvändigt att laxarna kan nå lekplatserna uppströms kraftverket. Att laxen nu kan vandra ett dygn i veckan är mycket positivt, kommenterar Lars Ljunggren, biolog på Sportfiskarnas regionkontor i Gävle.

Utbyggnaden av vattenkraften var den främsta orsaken till att Testeboåns laxbestånd en gång i tiden slogs ut. Idag finns det åter ett litet självreproducerande bestånd i ån, vilket är resultatet av tusentals timmar av fiskevårdsarbete och miljontals kronor investerade i olika fiskevårdsåtgärder. Men för att framgångssagan ska fortsätta och laxbeståndet ska kunna öka krävs på sikt en fungerande vandringspassage förbi Strömsbro kraftverk. Lekvandringen har hittills möjliggjorts genom köp av stopp i kraftverket med allmänna naturvårdsmedel och stöd från Testeboåns FVOF och det lokala näringslivet. Detta trots att kraftverksägaren saknat tillstånd för sin verksamhet.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län konstaterar i sitt beslut att kraftverkets enda giltiga tillstånd, en så kallad häradsdom från 1887, saknar betydelse i tillståndsfrågan då den endast avsåg rätten till dämning och inte till installation av turbiner och avledande av vatten.Mark- och miljööverdomstolen har tidigare genom prejudicerande domar uttalat att urminnes hävd inte är ett giltigt tillstånd enligt miljöbalken.

Publicerat av: Tommy Lönnebacke

Sportfiskarna

RSS-flöde
Annons
EcoFish
Annons