Föreslå pristagare till Sjöstjärnan

Miljö & vattenvård2015-04-21

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Föreslå vinnare genom att fylla i formuläret, senast den 29 april behöver vi ha ditt förslag.

Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom priset Sjöstjärnan.

Prissumman är 50 000 kr, som får användas till till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling. Dessutom hedersdiplom och kostandsfritt deltagande för en person vid Havs- och vattenforum i Göteborg (konferens, resa och hotell).

Vilka kan vinna?

Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun. Priset delas ut till pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige och som präglats av:

Lokalt engagemang.
God miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status.
Samarbete och samverkan mellan olika intressen som exempelvis kommun, areella näringar och ideella intressen.

Förslag på pristagare lämnas via Havs- och vattenmyndighetens hemsida www.havochvatten.se senast den 29 april!!

Vem pristagaren blir tillkännages på havs- och vattenforum i Göteborg den 26-27 ma

Publicerat av: Tommy Lönnebacke

Miljö & vattenvård

RSS-flöde
EcoFish
Annons
Havsfiskeresor till Norge: www.NordNatur.se