Hur ska haven användas? Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV

Hav & Vattenmyndigheten2016-12-01

Fysisk planering på land är väl etablerat, men till havs saknas planering och många intressen ska samsas. I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, de första skisserna på vad som ska bli Sveriges framtida havsplaner.

- Havsplanerna blir både bättre och mer förankrade om berörda som framförallt kommuner, myndigheter, intresse- och branschorganisationer är med i processen. Därför bjuder vi nu in till dialog med berörda, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram förslag till havsplaner som visar hur havet ska användas effektivt och hållbart, både nu och i framtiden. Sverige ska göra tre havsplaner – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken. I dag presenterar HaV de första skisserna, också kallat första utkast, till havsplaner i svenska vatten.

Skisserna ska ses som ett underlag för diskussion och inbjudan till alla som berörs att bidra till de framtida planernas innehåll och utformning. HaV kommer att bjuda in till möten med bland andra bransch- och intresseorganisationer. Det är möjligt att ge förslag till förbättringar fram till april. Kommunerna kommer ha sin dialog med länsstyrelserna, som stödjer HaV i havsplaneringen.

- Vi kommer också träffa havsplaneringsmyndigheterna i våra grannländer för att diskutera gränsöverskridande frågor. Våra grannländer har intressen i våra hav, till exempel går deras handelssjöfart här och miljön är gemensam. Det vi gör påverkar dem – och tvärtom, säger Thomas Johansson, chef för havsplanering och maritima frågor på HaV.

En havsplan är en strategisk plan, med stora drag och få detaljer. Sveriges havsplaner ska visa statens samlade syn på användning av havet. Havsplanerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömålen. En utgångspunkt i havsplaneringen är att hållbar utveckling behöver väl fungerande ekosystem.

Havsplanerna ska börja en nautisk mil ut från baslinjen, vilket är knappt två kilometer utanför strandlinjen i Halland eller utanför yttersta skären i Blekinge. Havsplanerna täcker största delen av territorialhavet och hela den ekonomiska zonen. I större delen av territorialhavet kommer statens havsplaner överlappa kommunernas översiktsplaner.

- Det är många olika intressen som ska samsas i havet – exempelvis sjöfart, fiske, turism, vindkraft och försvar. Dessutom behöver vi säkra ett levande hav med växter och djur. De flesta verksamheter kan fungera tillsammans inom ett område, medan andra är oförenliga, säger Thomas Johansson.

- En av flera frågor som det kan bli diskussion kring är vindkraft. Här finns en politisk vilja att satsa på förnybar energi samtidigt som vindkraft till havs kan påverka naturen eller verksamheter som yrkesfiske, försvar och sjöfart.

HaV vill gärna ha synpunkter och förslag på både innehåll och form på de första skisserna till havsplaner. Dialogen kring skisserna är ett av flera steg på vägen mot färdiga havsplaner. Nästa stora steg blir ett formellt samråd som inleds i slutet av 2017.

Publicerat av: Tommy Lönnebacke

Hav & Vattenmyndigheten

RSS-flöde
Annons
EcoFish
Havsfiskeresor till Norge: www.NordNatur.se